زیبات یک روبات خشمگین و ضد روبات هست که با مدیریت خودش گروه های شما رو عاری از هرگونه روبات مستهجن،تبچی ها، اسپمر ها و کاربران خاطی نگه می کنه، زیبات خیلی عصبانیه و اجازه فعالیت و نفس کشیدن رو هم به هیچ متخلفی نخواهد داد …